Търсене
Най-новите обяви
Търсене
КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Публикувана на: May 15, 2013
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.

Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им функциониране.

Какво предлагаме на своите клиенти:

1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.

2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.

3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентен съвет.

4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества, контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на фирмите.

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.

Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83

Автор : НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
Телефон : 0877372083
е-мейл : korektna.pravnakantora@abv.bg